foto copertina

SERGIO GNUDI 

scritture e comunicazione
incontri - altri autori

ALBARELLA - 2016

CIMG3322.JPGCIMG3306.JPGCIMG3303.JPGsergio%20fois%202sergio%20fois%204sergio%20fois%201sergio%20fois%205sergio%20fois%203fois1
Con Lidia Ravera
CIMG3371.JPGCIMG3364.JPGCIMG3349.JPGCIMG3347.JPGsparaco%201sparaco%202sparaco%203sparaco%204
Con Simona Sparaco


CIMG3412.JPGCIMG3406.JPGCIMG3391.JPGCIMG3377.JPGbalzano%207balzano%206balzano%205balzano%204balzano%203balzano%202balzano%201
Con Marco Balzano
CIMG3440.JPGCIMG3432.JPGCIMG3427.JPGCIMG3422.JPGCIMG4482.JPGCIMG4462.JPGCIMG4465.JPGCIMG4466.JPGCIMG4498.JPGCIMG4503.JPG


Con Paolo di Paolo

Create a website